Право на по-ранно пенсиониране

и използване на правото на обезщетение от работодателя
Normal_pensionirane

Здравейте, моля за мнение по следния казус:

В момента съм на срочен трудов договор при работодател, при който съм работила последните 23 години без прекъсване. Срочният ми договор изтича 4 месеца преди навършване на необходимата ми за пенсиониране възраст. Имам необходимия стаж за пенсиониране и искам да се пенсионирам с тези 4 месеца по-рано от навършване на възрастта за пенсиониране (съгласно последните промени, имам право на това, като пенсията се намаля с % за всеко недостигащ месец). Въпросът ми е -  имам ли право на обезщетение от работодателя в размер на 6 месечни заплати.

 

 


Създадена на 07.01.2016 г.

Коментари

  • Small_normal_logo_variation

    Клуб 50 Плюс написа:

    Преди около 2 години

    Здравейте, Г-жо Декова,

    От 1 януари 2016 г. с разпоредбата на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е регламентирана възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено. До една година по-рано от възрастта, на която биха придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж, имат право да се пенсионират. С § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., в сила от 1 януари 2016 г., се правят изменения и допълнения в Кодекса на труда, като с т. 1 в чл. 222 се създава ал. 4. С нея изрично се регламентира правото на работника или служителя на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, когато при прекратяване на трудовото правоотношение той отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО. За да възникне правото на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във вр. с ал. 3 КТ е необходимо да са налице следните законови предпоставки: 1. Прекратяване на трудовото правоотношение след 1 януари 2016 г., независимо от правното основание за прекратяване; 2. Към датата на прекратяването работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО. Предвид горното, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на обезщетение по чл. 222, ал. 4 във вр. с ал. 3 КТ, независимо от правното основание за прекратяването, като достатъчно условие за изплащане на обезщетението е той да отговаря на условията за отпускане на пенсия в намален размер по чл. 68а КСО, независимо дали го е упражнил или не, т.е. без значение е обстоятелството, дали пенсията е отпусната или не.