Национален 50+ конкурс за финансова грамотност на ING

Правила за участие в конкурса

1. Участници

Право на участие в настоящия "Национален 50+ конкурс за финансова грамотност" ("Конкурс") имат всички регистрирани потребители на сайта club50plus.bg ("Клуб 50+"), които са на възраст 50 и повече години и са български граждани. Конкурсът се провежда на адрес www.ing.club50plus.bg.

2. Организатор

Конкурсът се организира от Клуб 50 Плюс ЕАД, а наградният фонд на конкурса се осигурява от ING Пенсионно осигуряване и ING Животозастраховане.

2. Продължителност и срокове

Конкурсът се провежда в три последователни кръга, всеки от които завършва с изтегляне на победител.

  • Първият кръг на конкурса започва на 08.10.2012 г. и приключва на 21.10.2012 г.
  • Вторият кръг на конкурса започва на 22.10.2012 г. и приключва на 04.11.2012 г.
  • Третият последен кръг на конкурса започва на 05.11.2012 г. и приключва на 18.11.2012 г.

Един регистриран потребител на Клуб 50+ може да участва само в един кръг на конкурса.

3. Процедура

За участие в конкурса, потребителите попълват тест, състоящ се от 13 въпроса. Въпросите са организирани на един екран, а даването на отговори става окончателно и няма възможност за редактиране на отговори след натискане на бутона "Изпрати". Непосредствено след приключване на теста всеки участник ще има възможност да види на кои въпроси е дал верни и на кои грешни отговори. Всеки участник в конкурса, дал 8 (осем) или повече верни отговори на въпроси от теста за финансова грамотност автоматично участва в надпреварата за голямата награда на кръга.

Всеки участник, дал 7 (седем) или по-малко верни отговори на теста, не участва в надпреварата за избора на победител. Повторно участие в конкурса не е позволено, затова такива потребители могат да бъдат дисквалифицирани от участие в конкурса, а при спечелване на награда - санкционирани с отнемане на наградата.
Конкурсът може да бъде прекратен от Организатора по всякаква причина и по всяко време без това да бъде задължително обявено предварително. В такъв случай, победителите могат да не бъдат обявявани и/или награди на победителите могат да не бъдат връчвани.

4. Награди и победители

Всеки кръг на конкурса приключва с обявяване на един победител в рамките на до 72 часа от приключване на всеки от кръговете. Победителят от всеки кръг печели еднократна парична награда в размер на 300 лева. Наградите се изтеглят на случаен принцип в присъствието на нотариус посредством автоматизирана независимо-разработена софтуерна платформа сред всички участници в съответния кръг на конкурса, които са дали осем или повече правилни отговори на теста за съответния кръг от конкурса. Победителят трябва да бъде български гражданин, регистриран потребител на Клуб 50+, на възраст 50 и повече години към датата на попълване на теста за участие.
Във връзка с популяризирането на победителите и на конкурса, победителите ще бъдат ангажирани с участие в определени маркетингови мероприятия, устройвани от Организатора и/ или медийни партньори на Организатора.

Задължение на получателя на наградата е да плати всички дължими съгласно българското законодателство данъчни задължения по отношение на наградата.

Организаторът си запазва правото да не допуска до участие или да дисквалифицира от надпреварата за наградите потребител на сайта по собствена преценка и по всякаква причина.

В конкурса нямат право на участие служителите на организаторите и спонсорите, както и всички други свързани лица. “Свързани лица” са лицата по смисъла на §1 от Търговския закон на Република България.

Общите условия на Клуб 50+ са неразделна част от тези Правила за участие в конкурса.