Какви са гаранциите по банковите ни депозити

Какви суми са гарантирани и в какви ситуации
Normal_finance

Тези дни една от основните теми в страната ни е - до колко са сигурни българските банки и до колко ние може да сме зигурни за парите, които сме депозирали в тях. Потърсихме на помощ закона, за да даде ясен и конкретен отговор на важни въпроси, касаещи сигурността на влоговете ни и възвращаемостта им в случай на фалит на банка, в която сме депозирали.

Този закон урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-нататък ФГВБ), условията, при които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и реда за изплащане на влоговете до гарантирания размер

Кои влогове са гарантирани? Гарантират се влоговете в левове и в чуждестранна валута.

Какви влогове са гарантирани? Гарантирани са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид - срочни депозити, разплащателни влогове, безсрочни депозити -  открита на името на едно или повече лица. Гарантирани са съвместни влогове и влогове създадени на трети лица.

Какви суми са гарантирани?ФГВБ гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв. В посочената сума се включват и начислените лихви към датата на решението на Бългрската народна банка по чл. 23, ал. 1(решения, което обявява фалит на банката).

Как се озплащат суми, надвишаващи лимита?-  И за влогове над гарантираните 196 000 лева, изплатената гарантирана сума ще бъде 196 000 лева

Как се определят сумите? -  общият размер на задължението на банката към един вложител се определя, като влоговете му, включително начислените върху тях лихви към датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1, се събират. При събирането влоговете в чуждестранна ва-лута участват с левовата им равностойност, определена по курса на Българската народна банка към началния ден на изплащане на гаранцията, оповестен по реда на чл. 23, ал. 4.

В каква валута се изплаща гарантираната сума? - гарантираната сума се изплаща само и единствено в български левове, независимо в каква валута е направен депозитът.

Как се процедира ако влоговете са в различни банки? - депозитите, направени в различни банки са гарантирани поотделно. Сумират се депозити, направени в различни клонове на една и съща банка.

Кога се изплаща гаранция? - Фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вло-жители до гарантираните размери, когато Българската народна банка е отнела издадената лицензия за банкова дейност на търговската банка.

В какви срокове се извършват плащанията на гарантираните суми?В срок не по-късно от 7 работни дни преди започване изплащането на суми от фонда управителният съвет на фонда е длъжен да оповести в най-малко 2 централни ежедневника деня, от който вложителите на банката могат да получават плащания от фонда, както и банката, чрез която ще се извършват тези плащания.

Изплащането на суми от фонда започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на Българската народна банка по ал. 1. 

Какво трябва да направи вложителят, за да получи гарантираната сума? - в подобни ситуации има законово определена банка за изплащането. Лицето, което ще подава иск за връщане на суми, трябва да отиде в посочената банка, където да представи документ за самоличност и на място да попълни и подпише декларация, удостоверяваща, че не е съпруг или роднина по права или съребрена линия до втора степен на лица, попадащи в някоя от категориите на ръководството, собствеността или контрола на фалиралата банка. Обслужващата банка ще изплати гарантираната сума. Освен директно изплащане, лицето може да нареди  прехвърляне на паричните си средства в друга, посочена от вас банка, или да ги оставите на влог в обслужващата банка.

В какъв срок може да се подаде заявление за изплащане на гарантираната сума? - Заявление може да се подава в петгодишен срок.

По-подробна информация може да намерите на интернет страницата на ФГВБ: www.dif.bg

 

 


Създадена на 01.07.2014 г.

Коментари

  • A5c1e54a1b0a8a32bc11a98effe59507?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Венко Венков написа:

    Преди почти 6 години

    Но жалко, че чуждестранният собственик на ДСК въведе такса 1 промил дори за дребните влогове при теглене.