Нови електронни услуги на НОИ улесняват гражданите

4 нови алтернативни способа за представяне на документи в териториалните поделения на НОИ по интернет

075220.0

Normal_pc

От средата на декември 2013 г. българските граждани имат електронен достъп до услугата на НОИ  „Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството - обр. УП-4”, която се изисква за отпускане на социална пенсия за старост по чл. 89а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на лица, навършили 70-годишна възраст и за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.. Тя е достъпна за потребителите в рубриката Е-услуги/ Административни услуги, заедно с още три нови електронни услуги, които Националният осигурителен институт (НОИ) разработи и  предлага през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

Две от тях представляват алтернативни способи за представяне на документи в териториалните поделения на НОИ по интернет. Първата от тях е Другата услуга е представяне на Декларация за семейни обстоятелства - обр. УП-5, с която се декларират семейни обстоятелства, водещи до прекратяване на пенсията. Тя е достъпна и за клиенти на дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (ЕРМД) в НОИ. Заявлението за всяка от двете е-услуги се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез персоналния му идентификационен код (ПИК), издаден от института. За двете услуги не се заплаща такса.
Разработена е нова услуга и за осигурителите. По електронен път вече е възможно подаването на заявление за Издаване на удостоверение за наличието или липсата на трудови злополуки. С удостоверението осигурителят доказва липсата/ наличието на трудови злополуки, официално регистрирани в НОИ, за определен период от време. Удостоверението служи при комплектоване на изисквана документация за участие в обществени поръчки, конкурси и др. Услугата е платена, съгласно Тарифата за НОИ. Заявлението се подписва с електронния подпис на осигурителя лично или от упълномощено от него лице.
Последната нова услуга, която НОИ стартира през тази година, е подаване на Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица (ПОБ). Услугата позволява тази декларация да се подава по електронен път и цели намаляване на административната тежест за гражданите. Електронната услуга е безплатна. Заявлението се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез ПИК, издаден от НОИ.
С новите четири продукта броят на разработените и внедрени от НОИ през 2013 г. електронни услуги е общо 17. От тях 14 са административни и 3 - справочни. Институтът ще продължи да предоставя нови е-услуги и да усъвършенства вече работещите и през настъпилата 2014 г. Основната цел е да се облекчат гражданите и бизнеса, ползващи услугите на института.

 

по информация от НОИ


Създадена на 10.01.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари