Що е то застрахователна култура?

Normal_images

Много българи пострадаха от природни бедствия през изминалите години

Застрахователната култура е понятие, което включва знания за застраховането и видовете застраховки, за функциите и значението на застраховането, за ползата от него, за застрахователните компании и продуктите, които те предлагат.

По-голямата част от собствениците на жилища у нас нямат сключена застраховка имущество. По-малко от 10 % са собствениците на имоти в страната, които притежават имуществена застраховка с включен риск от природни бедствия, като в повечето случаи те също не застраховат доброволно имуществото си. Най-голям процент застраховки „Пожар и природни бедствия" са били закупени като неразделна част по отпуснати ипотечни заеми с цел покупка на недвижим имот.

Българите сме свикнали някой друг да мисли вместо нас за последствията от евентуално природно бедствие

Въпреки че повече от хората са склонни да мислят, че на тях няма да им се случи случайно събитие с неблагоприятен ефект и за това не се застраховат, съществува и друга основателна причина за това и тя е – липсата на средства за застраховка.

  Липсата на доверие в застрахователните компании също е една от причините малко хора да сключват застраховки. Съмнението, че ще получат обезщетение при настъпване на застрахователно събитие или пък минималният размер на това обезщетение кара част от хората да се въздържат от сключване на застраховки. Това, което би могло да направим за да си гарантираме най-оптимална застрахователна защита е да четем много внимателно застрахователните договори и общите условия към тях, преди да ги подпишем, включително и написаното с дребните букви. Различните полици могат да поставят различни условия, да важат за различни географски райони, както и да включват само определени застрахователни рискове, при настъпването на които ще ни бъде изплатено застрахователно обезщетение.

Оказва се, че много малка част от хората се страхуват от стихийните бедствия разбира се, преди те да се случат. Според застрахователните експерти обикновено след катастрофично¹ събитие има еуфоричен ръст на закупените полици по застраховка „Имущество", който впоследствие бързо стихва. Решаването на проблема с природните катастрофични рискове е въпрос от компетенцията на правителството и частния застрахователен и презастрахователен сектор чрез евентуалното създаване на т. нар. Застрахователен пул за защита срещу катастрофични рискове.

Нека да обобщим най-добрите практики в областта на защита срещу катастрофични рискове, прилагани в някой от европейските държави

Френското законодателство предвижда стандартната имуществена застраховка да включва покритие и за катастрофичните рискове. Във връзка с това покритие застрахователите следва да събират от застрахованите допълнителна премия в размер, определен от правителството, който към настоящия момент е 12 % от премията по имуществената застраховка. По данни на френското правителство 95-98 % от населението е сключило тази всеобхватна застраховка и по този начин се ползва от покритието срещу катастрофични рискове.

  Покритието на катастрофични рискове в Испания се осигурява от специален консорциум, притежаван от държавата. Консорциумът покрива катастрофични рискове, които не са покрити от застрахователите в частния сектор, или в случаите, когато застрахователна компания не може да изпълни свое задължение за заплащане на обезщетение, свързано с катастрофичен риск. Съгласно испанското законодателство покритието на катастрофични рискове задължително се включва в стандартни застрахователни полици. Въпреки че испанското законодателство не изисква задължителното сключване на такива стандартни застрахователни полици, повечето хора имат такава поради изискванията на банките като условие за предоставянето на ипотечен заем. В резултат на това по-голямата част от недвижимото имущество в Испания е застраховано срещу катастрофични рискове.

Швейцарското законодателство изисква от застрахователите да включват покритие на катастрофични рискове в допълнение към покритието по сключваните в Швейцария застраховки срещу пожар. В Швейцария съществуват и специални законови разпоредби за начина на извършване на строителството на сгради в райони, застрашени от природни бедствия. Повечето собственици на недвижимо имущество в Швейцария са задължени да имат застраховка срещу пожар на притежаваните от тях недвижими имущества. В резултат на това задължение повечето сгради в Швейцария са застраховани и срещу катастрофични рискове.

Катастрофични пулове, които действат на подобен принцип, има и в Румъния и Турция.

Темата за създаване на Застрахователен пул за защита срещу катастрофични рискове в България не е от вчера. Обмислят се различни варианти на партньорство на застрахователния сектор с държавата. Евентуалното създаване на такъв застрахователен пул у нас би облекчил в голяма степен ролята на държавата при бедствия, като това в село Бисер, което беше залято, след като се скъса язовирна стена.

Един от основните проблеми за финализиране на дискусията с конкретно решение е,

че няма как в условията на глобална криза хората да бъдат задължени да сключват задължителна имуществена застраховка за катастрофични рискове. Това до някъде ще е равносилно на въвеждането на нов вид данък.

Едно е сигурно – държавата не може да продължава да обезщетява изцяло хората при възникнали катастрофични природни бедствия, а и не бива да свикваме да разчитаме само на нея в такива ситуации.

1. Катастрофичен е рискът, когато при настъпването си едно застрахователно събитие засяга множество застраховани обекти, т.е. от едно застрахователно събитие настъпват множество застрахователни случаи. Може да се допълни, че "Катастрофичен риск" e рискът, чието единично настъпване причинява щети на множество обекти и от необикновени величини – например земетресение, наводнение, проливен дъжд, цунами, торнадо, ураган, тероризъм, военен риск и други.

Авторът е Анализатор от „Моите пари" – Българският финансов пътеводител


Създадена на 22.08.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари