Непререгистрирани юридически лица

Normal_kiva.dang_flickr

Действия и постъпки в случай на изпускане  срока за пререгистрация

На 31.12.2011г. изтече крайният срок за пререгистрация на юридически лица. Във връзка с това е редно да се запознаем накратко какво ще се случва с тях.

I. Юридически лица, непререгистрирани преди 31.12.2011 г.

1. Какво се случва с тях?

Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011г, се считат за заличени считано от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко." любезно се съгласи да предоставя правна информация за читателите на Клуб 50+. Ако имате въпроси, които ви интересуват, пишете ни на [email protected]

Дружеството предоставя пълноценно правно обслужване, както в рамките на една държава, така и на трансгранични сделки и инвеститори. При всички ангажименти, които то поема, екипите са сформирани по начин, който да осигури на клиента получаването на всички ползи от доброто разбиране на местните закони, обичаи и практики с цел даването на смислен и стойностен юридически и бизнес съвет.
Дружеството е основано през 1996 г. и е член на Globalaw – международна мрежа от правни фирми с глобален достъп до повече от 4000 адвоката в над 88 адвокатски дружества по целия свят.

Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация до 31.12.2011 г., се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали до тази дата, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.

Съдът по последната регистрация на търговските дружества и кооперациите в срок до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в агенцията Списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011 г. (Списък № 1) и Списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок (Списък № 2), в които се посочват номер на фирменото дело, наименование, седалище и адрес на управление, име на законния представител и код по БУЛСТАТ, предоставен на съда от агенцията.

В срок до 1 юни 2012 г. агенцията изготвя Списък на лицата, подали заявления преди изтичането на календарната 2011 година, но получили отказ за пререгистрация (Списък № 3). Ако отказът бъде отменен, агенцията служебно пререгистрира търговеца, което се отразява незабавно в списъка.

Важно е да се отбележи, че с обявяване на списъците на електронната страница на агенцията държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция за приходите се считат за уведомени и не се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.1

След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация. Също се заличават и тези търговски дружества, за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованите лица и за тези, които не е открито производство по несъстоятелност.2

Агенцията по вписванията публикува списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.

2. Достъп до документи на непререгистрираните търговци

ifindkarma_FlickrСъдът по последната регистрация на търговеца осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 1 януари 2012 г. 3
Фирмените дела на прекратените и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените и служебно.

1 В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от ТЗ търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

2 § 5г. ал. 4, Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. в сила от 01.01.2012 г.

3 § 5г. ал. 1, Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. , в сила от 1.01.2012 г.

пререгистрираните търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. При необходимост съдът издава заверени фотокопия от намиращите се във фирмените дела документи и удостоверения за пререгистрация и обявяване в ликвидация. Съдът по последната регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на съдилищата и издава преписи от документите, съдържащи се в тях.4

II. Действия по ликвидация на непререгистрирани юридически лица

В срок до 31 януари 2015 г., на основание обявените списъци, всяко заинтересовано лице5 може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация, не подало заявление за пререгистрация, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.6

Съдът по регистрацията изпраща на агенцията удостоверение за актуално състояние в електронна форма, подписано с електронен подпис, както и електронно копие от актуалния към 31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав.7

Агенцията по вписванията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор.

1. Назначаване на ликвидатор

За ликвидатори на търговските дружества и кооперациите, за които е поискана пререгистрация и откриване на производство по ликвидация, се назначават лицата,

4 § 5г. ал. 2, Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. в сила от 01.01.2012 г.

5 „Заинтересовано лице" е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане.

6 § 5а. Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

7 § 5б, ал. 1 Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. , в сила от 01.01.2012 г.

вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с вписването им в търговския регистър. В тези случаи не се прилагат изискванията за представяне на нотариално заверени декларация-съгласие и образец от подписа им8

Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със заявлението. Към заявлението се прилага декларация-съгласие и образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано лице, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца.

2. Разноски по производството по ликвидация

Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора.

Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването й са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, тези разходи му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.

3. Задължения на ликвидатора:

Ликвидаторът има следните задължения:
  • в едномесечен срок от вписването му да покани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да изготви и представи в агенцията за обявяване по партидата на дружеството начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса със становище относно необходимостта от подаване на молба до съда по несъстоятелността за обявяване на търговеца в несъстоятелност;
  • да предоставя своевременно поисканата от кредиторите информация.

Когато са удоволетворени кредиторите и остатъкът от имуществото е разпределен или когато се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление по образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца. Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.
Ликвидаторът носи имуществена отговорност за извършените от него сделки и действия, увреждащи търговеца или кредиторите му.

8 Чл. 266, ал. 3 от Търговския закон

Ликвидаторът отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите.

4. Срокове

Ликвидацията приключва в срок до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г.

При установена от ликвидатора или кредиторите необходимост едногодишният срок за ликвидацията може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересовано лице пред длъжностното лице по регистрацията, при заявена готовност от него за осигуряване на разходите по ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора.

III. Висящи съдебни или изпълнителни производства

В случаите на висящо към 1 януари 2012 г. съдебно или изпълнително производство, по което страна е търговец, непререгистриран преди крайния срок, съдът/съдебният изпълнител спира производството и дава указания на ищеца/взискателя да поиска своята и/или тази на ответника/длъжника пререгистрация и ликвидация, като определя и срок не по-късен от 31 януари 2017г. . При неизпълнение на дадените указания в определения срок съдът/съдебният изпълнител прекратява производството по делото.9
Същата процедура се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като постановените актове се обезсилват.10
За неуредените случаи относно извършване на ликвидацията на служебно пререгистрираните търговци се прилагат съответно разпоредбите на глава седемнадесета "Ликвидация" от Търговския закон.11

9 § 5в, ал. 1, Приходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. , в сила от 01.01.2012 г. 

10 § 5в, ал. 2, Преходни и заключителни разпоредби, Закон за търговския регистър бр. 34 ДВ от 2011 г. , в сила от 01.01.2012 г.

11 § 5д, Преходни и заключителни разпоредби, Закон за Търговския регистър, бр. 34 ДВ от 2011 г. в сила от 01.01.2012 г.

Докато чакате следващата тема, не се притеснявайте да задавате вашите въпроси на правна тема на [email protected].

Авторът е правен консултант в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко"
 


Създадена на 20.01.2012 г.

Коментари

  • 27ac8b90db05ecd83df6b9fe90be7a6b?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Йордан Аршинков написа:

    Преди повече от 2 години

    Къде мога да намеря информация за юридическо лице, което не е пререгистрирано?