Трудов договор – какво да има/няма

Normal_blackwhite_william_brawley_flickr

Нашите интереси са отправната точка, когато подписваме договор с работодател

Сред най-често срещаните документи, които подписваме, и договори, които сключваме, са трудовите договори. Трудова дейност по такъв договор се извършва не само от най-активното трудоспособно население на възраст 18 до около 63 г., но и от вече пенсионирани служители по нови трудови договори, както и по изключение от непълнолетни – при спазване на условията на закона.

В днешната обществената и икономическа обстановка всеки човек, независимо от възрастта, стажа, професията и трудовия си опит, може да изпадне в ситуация, когато е необходимо да направи преценка за сключване на нов трудов договор.

Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко." любезно се съгласи да предоставя правна информация за читателите на Клуб 50+. Ако имате въпроси, които ви интересуват, пишете ни на [email protected]

Дружеството предоставя пълноценно правно обслужване, както в рамките на една държава, така и на трансгранични сделки и инвеститори. При всички ангажименти, които то поема, екипите са сформирани по начин, който да осигури на клиента получаването на всички ползи от доброто разбиране на местните закони, обичаи и практики с цел даването на смислен и стойностен юридически и бизнес съвет.
Дружеството е основано през 1996 г. и е член на Globalaw – международна мрежа от правни фирми с глобален достъп до повече от 4000 адвоката в над 88 адвокатски дружества по целия свят.

Необходимо е да се поясни, че сключването на трудов договор, а не на граждански, е абсолютно задължително по закон условие за извършване на трудова дейност (полагане на труд) в полза на работодател. При сключването на трудов договор, едната страна е работодателят, който често разполага с правните знания или с ресурса документът да бъде правилно консултиран. От другата страна е работникът или служителят, който най-често няма такива знания или възможност да си ги осигури.

Целта на тези редове е да се дадат кратки практически съвети какво е важно да се съблюдава от правна гледна точка при сключването на трудов договор, за да бъдат защитени интересите на работника или служителя. Подчертавам, че при усложнени случаи трябва да се потърси професионална правна консултация за конкретния случай – и то навреме.

Трудовият договор трябва да се сключи преди постъпването на работа. Той трябва още да е в писмена форма. За да стане това, работодателят и служителят трябва да постигнат предварително съгласие по следните въпроси: длъжност, естество на работата, начало на започване на работа, заплата, работно време, място на работата като град или определено по друг начин, отпуски, еднакви предизвестия за прекратяване. Всички тези елементи задължително се фиксират в трудовия договор.

С длъжността и естеството на работа се определя характерът на трудовата дейност. Размерът на заплатата и разпределението на работното време, заедно с мястото на работа, са основните неща, които определят личната полза за служителя от полагания труд.

Имайте предвид, че по принцип работодателят няма право да изменя самостоятелно (без писмено съгласие на служителя) условията по трудовия договор, с едно изключение – когато повишава заплатата му. Все пак законът е дал възможност за работодателя, в зависимост от нуждите на дейността, да може да променя разпределението или размера на работното време, естеството на работата, място на работата на служителя и други – за определени периоди от време и при определени в закона условия.

Важно при сключването на трудов договор е и времетраенето на договора – дали е срочен или е безсрочен. Ако не е уговорен срок, смята се че договорът е безсрочен. Безсрочният трудов договор се смята за по-добър вариант за служителя. Именно поради тази причина, законът позволява сключването на срочни трудови договори само за посочени от закона случаи, но не за всички случаи. Трябва да се види дали в трудовия договор има срок за изпитване, какъв е размерът му, ако е уговорен срок, и в чия полза е уговорен срока. През времето на срока за изпитване (който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца), лицето в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора без предизвестие и без причина.

В трудовия договор може да бъдат включени и други незадължителни клаузи, например пазенето на тайна и поверителна информация, задължения за уведомяване, връщане на собственост на работодателя, ползване на служебни средства – кола, телефон и т.н.

Особено важни са клаузите за собственост върху различни проекти или други произведения, изготвяни от служителя, както и клаузите за забрана за конкурентна дейност по време на трудовия договор и след неговото прекратяване, както и за плащане на неустойки при нарушения.
Имайте предвид, че клаузите, уговарящи, че служителят няма право да работи подобна работа при конкуренти след прекратяване на трудовия му договор, в голяма степен нарушават принципите на добрите нрави и лоялната конкуренция. Практика на съда е да не уважава такива клаузи, дори когато са приети от работника или служителя.

Необходимо е всички подобни на изброените клаузи да бъдат внимателно изчетени и обмислени преди трудовият договор да бъде подписан.

При подписване на трудовия договор, работодателят следва да предостави подписано копие от договора на служителя, копие от уведомление за регистрация на договора в НАП и длъжностна характеристика за длъжността. Работодателят следва да оформи и трудовата книжка на служителя и да му я върне.

Често, особено в някои браншове, се избягва сключването на трудов договор, като въобще не се сключва договор или се сключва граждански договор. Имайте предвид, че държавните органи и инспекция по труда по-конкретно осъществяват контрол за спазването на трудовото законодателство – извършват проверки и налагат санкции.

Освен всичко друго, съществуването на трудов договор и длъжностна характеристика внасят яснота в отношенията работодател-служител и създават възможности за защита на служителя от незаконно уволнение или друго нарушаване на правата му.

Докато чакате следващата тема, не се притеснявайте да задавате вашите въпроси на правна тема на [email protected].

Авторът е адвокат в Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко"


Създадена на 01.02.2011 г.

Коментари

Все още няма коментари