Умения на емоционалната интелигентност

Всички ние имаме аспекти от живота си, които могат да бъдат подобрени.
Normal_normal_photo_(2)

Поли Фистолера, създател на BISEI

Емоционалната интелигентност не е прищявка или тенденция. Появата през  1995 г. на книгата на Даниел Голман  „Емоционалната интелигентност  : Защо може да е по-важна  от  IQ”  генерира прилив на интерес към ролята, която емоционалната интелигентност има в нашия живот. Голман представя дъгогодишни клинични изследвания върху психологическото функциониране и междуличностни умения  на широката публика  по един кохерентен и достъпен  начин. Най-важното,н а което обръща внимание Голман, е  че тези компетенции   не се считат за вродени. Необходимо е  с течение на времето да се усъвършенстват, за да се развие и подобри ефикасността от живота ни. Измерването на ЕИ също търпи изменения в годините и са познати няколко различни метода. В този материал ше се спра на

модела на Рувен Бар-Он , който е започнал своите изследвания в тази област още през далечната 1980 година.

През последните 5 години MHS , в сътрудничество с  Рувен Бар-Он и други изследователи в света , прилага  теста EQ- i ( един инструмент, наречен Инвентаризация на коефициента на емоциите ) на  42 000 души в 36 страни , изграждa обемна база данни и разкрива неоспорими връзки между емоционалната интелигентност и  успехa в личния и професионалния живот на хората.

Моделът на Рувен Бар-Он за измерване на емоционалната интелигентност, включва 15 умения, обединени в  5 основни области:

I.Себевъзприятие (Self-perception)

Себезапазване (Self-regard) -  да уважаваме и приемаме силните и слабите си страни, самочувствие
Самоактуализация (Self-actualization) – желанието за израстване и усъвършенстване, да се ангажираме със значими цели, които да доведат до по-богат и пълноценен живот.
Емоционално  самоосъзнаване (Emotional self-awareness) – разбирането на собствените емоции и въздействието им върху собствените  мисли и действия и тези на другите.

II.Себеизразяване (Self-expression)

Емоционално изразяване (Emotional expression) – открито изразяване на емоциите-вербално и невербално
Асертивност /Отстояване/(Assertiveness)- изразяването на чувства, убеждения и мисли открито, защитавайки личните права и ценности по социално приемлив  и недеструктивен начин, без да обиждаме другите
Независимост (Independence)- самостоятелност, без емоционална зависимост от другите. Вземане на решения, планиране и ежедневни задачи се извършват автономно.

III.Междуличностни (Interpersonal)

Междуличностни отношения (Interpersonal relationships ) - умението на разработване и поддържане на взаимно удовлетворяващи отношения, които се характеризират с доверие и състрадание.
Емпатия (Empathy) - включва способността да изразим разбирането си за чуждата перспектива и да се държим по начин, който зачита чувствата на другите.
Социална отговорност (Social responsibility) - доброволният принос към обществото, към собствените социални групи, и като цяло загрижеността за по-голямата общност

IV. Вземане на решения (Decision making)
Решаване на проблеми (Problem solving) - възможността за намиране на решения на проблемите в ситуации, в които са замесени емоции
Проверка на реалността (Reality testing) -  способността да останем обективни,  приемайки нещата такива, каквито са или кога емоциите или личните пристрастия могат да причинят по-малко обективност
Контрол на импулсите (Impulse control) -  способността да устоим или да забавим един импулс, желанието или изкушението за действие. Включва избягване на прибързани поведения и решения.

V. Справяне със стрес (Stress management)
Гъвкавост (Flexibility) - адаптирането на емоции, мисли и поведение към непознати, непредсказуеми и динамични обстоятелства или идеи.
Толерантност към стрес (Stress tolerance)- справяне със стресови или трудни ситуации и вярата, че може да ги управляваме по положителен начин.
Оптимизъм (Optimism) - показател за собствената позитивна нагласа и поглед върху живота. Да останем с надежда и устойчиви, въпреки някои неуспехи.

Всички ние имаме аспекти от живота си, които могат да бъдат подобрени. В следващия материал ще разгледаме няколко начина, по които можете да работите върху вашата емоционална интелигентност. 

Поли Фистолера е сертифициран лайф коуч със специализации в третирането на фобии, хранително превъзпитание, мотивация, социална и емоционална интелигентност. Тя е единствената лицензирана (MHS, Canada) за Балканския полуостров в тестовото провеждане, анализ и оценка на емоционалната интелигентност (EQ). Притежава дългогодишен международен опит в сферата на психологията, психотерапията и коучинга –  Швейцария, Италия и Сингапур. След 17 годишно отсъствие от България, Фистолера създава Българския институт за социална и емоционална интелигентност (BISEI) - международна организация за обучение и коучинг, сертифициран администратор на най-комплексният инструмент за измерване на социална и емоционална интелигентност – EQ-i 2.0 (Rouven Bar-On).
www.bi-sei.com
[email protected]
Facebook - BISEI
Skype - bi-sei

Можете да задавате своите въпроси към Поли Фистолера, тя ще се радва да отговори.

 

 


Създадена на 03.07.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари