Бъдете внимателни при започване на сезонна работа

Инспекцията по труда помага най-ефективно на работещите при съществуващи трудови правоотношения

0113185.0

Normal_rabota

Във връзка със старта на активното наемане на сезонни работници от Главна инспекция по труда напомнят, че контролната дейност на инспекторите по труда е най-ефективна при действащи трудови правоотношения. Тогава те имат право да налагат задължителни за изпълнение предписания, с които да принудят работодателя да изплати дължимо трудово възнаграждение или допълнителното възнаграждение за положен извънреден труд например. Освен това част от нарушенията, като например работа на пълен работен ден, при сключен договор на непълен или нерегламентирано полагане на извънреден труд, се доказват с няколко последващи проверки, при които потърпевшите трябва да бъдат открити на работното си място по различно време.

Наличие на трудови правоотношения съществуват единствено при сключен писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция по приходите. Инспекторите по труда имат право да издадат постановление за обявяване на трудови правоотношения на лица, за които е установено, че в момента на проверката полагат труд, но няма регистриран трудов договор в НАП. Те могат да издават също постановления за обявяване на трудови правоотношения на пълен работен ден, когато договорът е сключен за непълен, но при проверките се установи, че се полага труд по 8 и повече часа.

За съжаление се затвърждава практиката потърпевши да подават сигнали в Инспекцията по труда основно при вече прекратени трудови правоотношения. В тези случаи работниците и служителите могат да претендират само по съдебен път за нанесени вреди от работодателя – неправомерно уволнение, неизплатени възнаграждения или обезщетения и др. Тези сигнали обаче също се проверяват от трудовите инспектори, тъй като Инспекцията по труда има определени правомощия в полза на работещите и след прекратяване на трудовите правоотношения. Резултатите от тези проверки например са основание за завеждане на дело от потърпевшия срещу работодателя. При наличие на съдебен процес жалбоподателят може да получи и  събраните при проверката документи, тъй като делото го прави страна в трудовоправния спор. При административнопроцесуалното производство, част от което е проверката, работникът или служителят не може да изисква никакви документи на работодателя, събрани по време на извършването й, тъй като не е страна в спора. При прекратени трудовите правоотношения инспекторите по труда имат също правомощия да съставят актове за установените административни нарушения, а провинилите се физически и юридически лица могат да бъдат глобени. Глобите и санкциите са от 1000 лв. до 15 000 лв., а при повторно нарушение могат да достигнат и до 30 000 лв.

Главна инспекция по труда

 


Създадена на 07.07.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари