Световен ден за защита правата на човека

Харта за правата на човека се състои от увод и 30 члена

0138770.0

Normal_human_rights

Днес все повече и по-често се говори за правата на човека и тяхната защита във всяка една сфера и дейност от личния, професионалния и обществения живот на личността. Следи се за нормативното им спазване и се санкционира нарушаването им. Важното е да знаем, че имаме права - ние, като личности, но и да не забравяме и за правата на останалите.

На 10 декември светът отбелязва Световен ден за защита правата на човека. Приетата на тази дата през 1948 г. Харта за човешките права се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека. Тя признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Общите усилия на международната общност за гарантиране правата на човека продължават и днес.
ООН е приела шест договора за основните човешки права: Международен договор за гражданските и политическите права; Международен договор за икономическите, социалните и културните права; Договор срещу насилието; Договор за превенция на расовата дискриминация; Договор за превенция на дискриминацията на жените; Договор за правата на децата. На този ден се отбелязва приемането от страна на Общото събрание на ООН на Хартата за правата на човека, която обявява всички хора за равни по права и свободи по рождение.

Въпросът за човешките права заема важно място в дневния ред на всички държави и техните правителства. Те поемат поредица от ангажименти да не позволяват основните човешки права да бъдат пренебрегвани и нарушавани. Но за изпълнението на тази отговорна задача е необходимо всички институции, както и от цялото общество, да обедини усилия и да постави браненето на човешките права на първо място. Гарантирането и прилагането на човешките права е и лична, и обща отговорност. Това е дело, което трябва да бъде вършено от всеки един човек.

Приетата на 10 декември 1948 г. Харта за правата на човека се състои от увод и 30 члена.Според Хартата всички хора са с равни права по рождение и са еднакво свободни. В тази връзка не може да има дискриминация по признаците пол, раса, цвят, религия, език, възраст, характер, мислене, национална или общностна принадлежност, материално положение.

 


Създадена на 10.12.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари