Допълнително финансиране по схемата „Аз мога”

Normal_esf_big

Конкретните действия са предприети. Чака се отговор 

От 26 април временно беше спряно приемането на заявления по схемата. Причината: средствата са изчерпани.  

След като научихме за спирането на приемане на заявленията, решихме да проверим какво се е случило и каква е равносметката на самата Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалните грижи.

По нейна информация до 30 април 2010 г. по схемата „Аз мога”, част от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, са подадени 60 694 заявления от заети и самонаети лица. Броят на одобрените е 46 534, а хората, които вече държат в ръцете си ваучерите, са 29 377. Безплатното обогатяване на уменията и знанията за останалите одобрени предстои.

Според Агенцията по заетостта процентът на неодобрените по схемата „Аз мога” е незначителен, но конкретни цифри не ни бяха предоставени. При това причината да бъдат отхвърлени някои от кандидатстващите е в това, че те не попадат в целевата група на схемата.

На базата на получената информация в Агенцията по заетостта към началото на месец май излиза, че най-голям е интересът към безплатна квалификация по чужди езици и дигитална компетентност. На следващо място са специалностите „Вътрешни и международни превози на товари” и „Вътрешен и международен превоз на пътници”.

Ако и вие сте сред одобрените, добре е да знаете, че сте длъжни да се явите там, където ще използвате отпуснатите ви средства под формата на ваучери, в рамките на 20 дни след предоставянето им от Бюрото по труда. От своя страна езиковият център или професионалната школа, са длъжни да ви включат и да започнете обучение не по-късно от два месеца след датата, на която сте им предоставили ваучера.

Самата схема „Аз мога”, част от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, е със срок до 30 септември 2012 г. Според Агенцията по заетостта интересът към нея е голям. Голямо е и желанието на Агенцията да включи повече заети лица в обучения срещу ваучери. Затова от нейна страна са предприети действи за търсене на допълнителен финансов ресурс по схемата „Аз мога”. Искането е отправено към Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В случай че той одобри желаните допълнителни средства, възможността за кандидатстване по схемата ще бъде възобновена.

Ако това стане и вие искате да кандидатствате за обучение с ваучери, добре е да знаете, че няма възрастови ограничения съм кандидатите. Това важи и за схемите „Развитие” и „Адаптивност”, също част от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. За да кандидатствате и да бъдете одобрени, е нужно да попадате в целевата група, т.е. да отговаряте на всички посочени изисквания. Подробна и актуална информация може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, www.az.government.bg, и по-конкретно в рубриката Европейски фондове и международни проекти.

Схема „Адаптивност”
Целта на схемата е да намали масовите съкращения и напускането на служители, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. Ако последното се е случило с вас, „Адаптивност” ще ви даде възможност да придобиете част от професия или степен на професионална квалификация. Това ще може да направите в рамките на 6 месеца във времето, за което работодателят няма възможност да ви плаща, т.е. в неработно време. По схемата „Адаптивност” ще получите 176 лв. месечна стипендия, както и средства за транспортните разходи, ако обучението се провежда в населено място, различно от това на местоработата ви. За кандидатстване по схемата вашият работодател трябва да отиде в Бюро по труда и да подаде заявление, че иска да повиши квалификацията на своя служител/и.
Схема „Развитие”
Целта на схемата е да подпомогне регистрираните безработни в реализацията им, като придобият нова или повишат досегашната си професионална квалификация. Схемата зависи и от търсенето на работна ръка, защото кандидатстването е следствие от информацията на работодателите за конкретни длъжности. От схемата може да се възползват всички регистрирани безработни, но с приоритет се ползват регистрираните безработни над 50-годишна възраст, както и още няколко групи. Обученията се реализират чрез ваучери. След завършване сте задължен да се включите в окончателния подбор и след одобряването ви от същия работодател, по чиято заявка сте получили обучението, да постъпите на работа единствено по придобитата специалност или професия за срок, не по-кратък от 9 месеца.

Създадена на 17.05.2010 г.

Коментари

Все още няма коментари