Въпроси и отговори

Normal_psg_home

Как се постъпва в случаите, при които има неполучена пенсия от починал пенсионер?

В този случай от наследниците се подава заявление в ТП на НОИ, към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, други документи не са необходими, но когато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим още един документ – удостоверение, което се издава на законните наследници от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на наследодателя. Без да бъде представено това удостоверение пред банката, наследниците не могат да получат дължимата сума. Затова за улеснение на гражданите съветваме, при подаване на заявление за изплащане на неполучени суми от починал пенсионер да се изисква издаването на този документ само в случай, че пенсията на починалия пенсионер се е получавала чрез банка.

Вижте още >>


преди 8 месеца
0
6161
5.0

Thumb_old-man-on-laptop

Осигурителен стаж без внасяне на осигурителни вноски

За осигурителен стаж се зачита не само периода, през който на осигуреното лице са внасяни осигурителни вноски. За осигурителен стаж, без да са внасяни осигурителни суми от работодател, се зачита и времето: - на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; - на платените и неплатените отпуски за временна ...

Вижте още >>


преди 4 месеца
9638
0.0

Thumb_pensionirane

Какво включва понятието "осигурителен стаж"

Поради възникналите въпроси, касаещи осигурителен стаж и дефиницията на поятието, ще разясним кое време се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9 от Кодекса за Социално Осигуряване За осигурителен стаж се зачита времето: - през което лицата  са работили при пълното законоустановено за тях работно ...

Вижте още >>


преди повече от 1 година
5469
0.0

Thumb_pensionirane

Получих писмо, с което НОИ ме информира кога навършвам пенсионна възраст и какви са условията, при които мога да се пенсионирам по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Какво трябва да направя във връзка с това?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането

Вижте още >>


преди 11 месеца
3487
5.0