Добавки към пенсиите

Видове добавки към пенсиите, отпускани съгласно КСО
Normal_pensionirane

Отговаряме на ваш въпрос "Какви са добавките към пенсиите и кой има право на добавки?"(Л.Манолова, гр.Горна Оряховица)

Съгласно Кодекс за Социално Осигуряване, в някои случаи пенсионерите имат право на добавки към вече отпуснатите пенсии. Добавките, според КСО, биват няколко вида:

  1.  Добавка за чужда помощ  - тази добавка е за пенсионери, които са с трайно намалена работоспособност, степен на увреждане над 90% и се нуждаят от непрекъсната чужда помощ. Добавката към определената им пенсия е в размер на 75 %от социалната пенсия за старост, определена за страната.
  2. Добавка на преживелия съпруг, изчислена от пенсията на починалия съпруг/а (или от сбора на пенсиите) - в случай на смърт на сърпуг/а пенсионерът има право на добавка от размера на пенсията или сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг, като тази добавка е в размер на 26,5%.(подробна информация може да получите тук )

В случаите, когато починалият съпруг/а не е получавал пенсия, изчислението става на база фиктивна инвалидна пенсия за 90 на сто инвалидност. Добавката не може да бъде получавана паралелно с наследствена пенсия от наследяващия съпруг. Трябва да избере или добавка към пенсията, или наследствена пенсия.

Има и добавки към пенсиите, които се получават въз основа на други закони и нормативни актове, и те са:

  1.   Добавка по Указ 1611 от 1985 г., която е предвидена за лица, пострадали в Отечествената война и които имат трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Лица, които получават наследствена пенсия за загинали в Отечествената война, също имат право на тази добавка.
  2. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните).- тя е в размер на социалната пенсия за старост и се получава от Ветераните във войните ( това е определение за лице, което като военнослужещ, взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви".
  3.  Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите). От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. вкл. продължават да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.
  4. Добавка на репресирани лица - размерът на добавката е в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година в зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността й.

Създадена на 28.06.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари