Кой и при какви условия може да получава повече от една пенсия

Кога може и кога не, да се получават повече от една пенсия
Normal_pensionirane

Има случаи, в които законът допуска едно лице да получава повече от една пенсия и условията за това са уредени в Кодекса за социално осигуряване Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават съгласно условията, посочени в  чл. 101 от КСО.

Например могат да се получават едновременно следните пенсии:

 • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. В този случай в пълен размер се изплаща по-голямата по размер пенсия, а втората в размер 50 на сто;
 • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. Отново  по-голямата по размер пенсия се изплаща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер;
 • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.
 • В случай, когато лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто.
 • Ако пенсионерът има дете, починало по време на наборна военна служба, към личните му пенсии се добавя и наследствена пенсия за военна инвалидност, като в този случай наследствената пенсия за военна инвалидност се получава в пълен размер, определен по реда на чл. 81 от КСО.

Към посочените по-горе варианти от пенсии може да се получава наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване, от починал съпруг (или наследствена пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия за гражданска инвалидност от починал съпруг, ако е отпусната по отменения Закон за пенсиите). Наследствената пенсия се изплаща в размер 50 на сто  към останалите пенсии.

В случай, че изплащаният размер на наследствена пенсия е по-нисък от размера на добавката по чл. 84 от КСО, към сбора от пенсиите се изплаща добавка по чл. 84 от кодекса.

Ако починалият съпруг/съпруга е получавал няколко пенсии, добавката се определя в размер 26,5 на сто от сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг.

Към сбора от следващите се на лицето пенсии могат да се изплащат добавки, които се отпускат въз основа на разпоредби на КСО или на основание други закони и нормативни актове.

 Не могат да се получават едновременно следните пенсии:

 • Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • Лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
 • Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
 • Социална пенсия за старост и персонална пенсия с друг вид пенсия.

Важно е да се знае:

 • На основание чл. 101, ал. 3а от КСО при право на повече от една пенсия, може по избор на лицето да се получава една от пенсиите в пълен размер, като това обикновено е пенсията, която е с по-голям размер и 50 на сто от останалите видове пенсии. 
 • Съгласно чл. 101, ал. 3а, когато една от пенсиите е социална пенсия за инвалидност, тя се изплаща в размер 25 на сто към останалите пенсии.
 • В чл. 101, ал. 4 от КСО е предвидено, че военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
 • Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 6 от КСО родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лица починали по време на наборна военна служба. Ето защо в случаите, когато родителите имат право както на наследствена пенсия, така и на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия.
 • Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от КСО, добавката по чл. 84 от КСО от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг/съпруга не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

 


Създадена на 15.04.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари