Кой има право на пенсия за старост

На какви условия трябва да отговарят лицата, за да получат социална пенсия

0200020.0

Normal_pensionirane

"През януари ще навърша 67години, но нямам необходим трудов стаж, за да се пенсионирам, а все по-трудно намирам работа. Кожа ще имам право на пенсия по старост?" ( Михаил Михайлов)

Социалната пенсия за старост е пенсия от т.нар. група  "пенсии от нетрудов характер). Право на нея имат лицата, навършили 70-годишна възраст, като допълнително условие е годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

  • добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
  • помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане;
  • семейните помощи за деца по чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца и месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.


Създадена на 16.04.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари