Отпускане на пенсиите и добавките към тях

Бързи инструкции от НОИ
Normal_normal_pensionirane

От 01.01.2017 г. пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

За заварените хипотези е създадена преходна разпоредба. С § 6 от ПЗР на ЗБДОО за 2017 г. е уреден начинът за определяне на началната дата на отпускане на пенсиите на лицата, които са придобили право на пенсия до 31 декември 2016 г. включително. Пенсиите на същите се отпускат от датата на придобиване на правото, когато заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Когато заявлението е подадено след изтичането на 6-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите се отпускат от датата на подаването му.

Пенсия за инвалидност се отпуска от датата на заявление до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).


Създадена на 18.03.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари