Получаване на пенсия чрез пълномощник

отговор на читателски въпрос

0100650.0

Normal_pensionirane

"Не мога сама да ходя да си получавам пенсията, може ли човек, който не ми е роднина да ми я взима" (В.Любенова)

Когато пенсионерът няма възможност да получава лично пенсията си, може да упълномощи, избрано от него лице. Няма законово изискване да е в родствена връзка с посоченото лице. Изготвя се пълномощно като то трябва да  е с нотариално заверен подпис. Пълномощно, което е без нотариална заверка е невалидно и с него не може да бъде получена пенсията.

В случай, че пенсионерът - упълномощител се намира извън територията на Република България,а, неговият подпис е необходимо да бъде заверен от българските дипломатически и консулски представителства.

При получаване на пенсията упълномощеното лице трябва да носи:

  • нотариално завереното пълномощно;
  • документ за самоличност.  

Това са двата документа, без представянето на които пенсията не може да се изплати на друго лице. Когато пълномощното е с нотариална заверка на подписа, копие от него се задържа в пощенската станция, а оригиналът се представя винаги при получаването на суми от пенсия.

Ако  пенсията се получава от пощенска станция, има и други възможности за нейното изплащане. Когато само един или няколко месеца тя не може да се получи лично от пенсионера, може да бъде изплатена на упълномощено лице без нотариална заверка на подписа. За целта се съставя  така нареченото изрично пълномощно. В този въд документ - изрично пълномощно - е необходимо много точно и ясно да бъде вписано какви суми от пенсия да се изплатят на упълномощеното лице – например точно за кой месец или точно кой пенсионен запис. С изрично пълномощно може да се извърши плащане най-много 3 пъти в една календарна година. Всеки път обаче трябва да се представя отделно пълномощно. Задължително условие е в пълномощното пенсионерът да декларира, че не е ползвал това право повече от 3 пъти през календарната година. Тъй като това пълномощно се издава за всеки конкретен случай, то се задържа в пощенската станция.


Създадена на 21.05.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари