Промяна на допълнителен пенсионен фонд

Как става смяната на един допълнителен пенсионен фонд с друг
Normal_pensionirane

"Работодателят ми внася вноски за задължително пенсионно осигуряване, но аз искам да го сменя.Имам ли право и какво трябва да направя? "(Е. Стаматова)

 

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е втория стълб в пенсионната система като той е задължителен за всички лица, родени след 31 декември 1959г. Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване започва следсключване на осигурителен договор между осигуреното лице и
пенсионноосигурителното дружество. В случай че лицето не избере фонд за
допълнително задължително пенсионно осигуряване в тримесечен срок от възникване на задължението за осигуряване, то бива служебно разпределено в такъв фонд.

В случай, че лицето желае да смени допълнителния си пенсионен фонд, може да го направи, след като подаде заявление по образец, адресирано до новото дружество, към което желае да премине. Заявлението се подава лично, на място, в офис на дружеството, чрез осигурителен посредник, който е упълномощен или, ако лицето има електронен подпис, по електронен път. Старото дружество преглежда основанията за смяна на дружеството и установява законността на искането. Подавайки заявление за смяна на дружеството, осигуряваното лице подписва нов осигурителен договор с новото дружество, който договор влиза в сила от датата на сключването му.Натрупаните средства в стария фонд се прехвърлят в новия. Таксата, която лицето заплаща е в размер на 20 лева. Такса не се дължи, ако прехвърлянето е поради несъгласието с промени в правилника на фонда, в който се осигурява.

Всяко осигуряващо се лице има право само да избере първоначално дружеството, в което да се осигурява.


Създадена на 22.04.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари