Срокове за обжалване на пенсионните разпореждания и решения

Вижте процедурата на НОИ
Normal_pensionirane

Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с административен акт - разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване.

Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии от 01.01.2017 г. е едномесечен, считано от датата на получаването им. Обжалването на тези актове е пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.

При обжалване на разпореждането на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване, ръководителят на ТП на НОИ се произнася с решение в едномесечен срок от получаване на жалбата. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд. Жалбите се подават чрез ръководителя на ТП на НОИ.

Решенията на Административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Осигурените лица и пенсионерите не внасят държавни такси при обжалване на постановените административни актове.

Влезлите в сила решения на Върховния административен съд са окончателни и задължителни за изпълнение от страните.


Създадена на 13.03.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари