Условия за пенсиониране при учители

"Работя като учител, как следва да се пенсионирам, на какви условия трябва да отговарям"

0121140.0

Normal_pensionirane

До 31 декември 2020 г. включително учителите могат да ползват специален ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, регламентиран с разпоредбите на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) и чл. 19 и 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

С чл. 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е уредена възможността за ранно пенсиониране на учителите от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, кандидат-пенсионерите трябва да са изпълнили едновременно следните две условия:

  • да имат навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали за осигурителен стаж и за възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО (последните промени, касаещи пенсионирането за осигурителен стаж и възраст, може да витите тук )
  • да имат наличие на определена продължителност на учителски стаж, който остава постоянен от 1 януари 2014 г. - 25 г. и 8 м. за жените и 30 г. и 8 м. за мъжете. Условието за необходимия учителски стаж по години е показано в следната таблица:


Създадена на 12.06.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари