Видове удръжки от пенсия

"Какви удръжки законово могат да бъдат правени от пенсията, която получавам?" М.Филипов

0184342.0

Normal_pensionirane

Удръжки от отпуснатата на песионираното лице пенсия могат да се правят на основание чл. 85 от НПОС. Удръжките са няколко вида:

  • неоснователно изплатени парични обезщетения и помощи (т.е. получили сте неправомерно дадено обезщетени и след това то ви се удържа);
  • погасяване на дългове по надвзети пенсии ( имате надвзети пенсии);
  • запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/(запори, наложени от ГПК поради неплатени задължения или други причини).

В случай, че на едно лице трябва да бъде наложена повече от една от тези удръжки, се спазва определен ред, по който те се удържат от пенсията. Тогава поредността на вземания е следната:

  • задължения за издръжка,
  • неправилно изплатени суми за пенсии,
  • други публични вземания и частни вземания.

Целият дълг или част от него по надвзета пенсия може да се погаси от набрана сума от пенсии за минали месеци, ако има писмено заявление от лицето. При липса на заявление за месеца, през който следва да се преведе набраната сума, се прави удръжка, взимайки се предвид месечният размер на пенсията и сумата, преведена по записа.

При определяне размера на удръжката се вземат предвид пенсията/ите и получаваните добавки с изключение на добавката за чужда помощ.

Удръжки по запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се прилагат в съответствие с действащите законови разпоредби.

 


Създадена на 10.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари