Нови пенсионни онлайн услуги предлага НОИ

Общо четири са новите електронни услуги, които предлага НОИ на осигурените граждани, като две от тях са насочени към пенсионерите

088100.0

Normal_pc

От 18 октомври 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разшири списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) и вече осигурените лица могат да ползват още четири нови е-услуги, позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на редица важни документи.

Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на лицата - допълва се наборът със заявяваните и издаваните по електронен път удостоверения, свързани с изплащането на пенсиите. Вече онлайн може да се подава “Заявление за издаване на удостоверение обр. УП-12 на наследниците на починал пенсионер”.Това е документ, необходим за наследниците на починало лице - пенсионер, с който удостоверяват пред банковата институция до кой месец включително починалият е имал право на пенсия. Издадените удостоверения се предоставят на лицата по избрания от тях способ, вкл. и по електронен път, подписани с електронен подпис. Услугата е безплатна. 
Пенсионерите имат достъп онлайн и до друга електронна услуга – подаване на “Заявление за получаване на копирани и заверени документи от пенсионно досие”. Със заверените копия на документите лицата доказват пред други институции факти и обстоятелства, свързани с положения осигурителен стаж, с осигурителния им доход, както и други факти, свързани с осигурителния процес или полагащата им се пенсия. Изготвянето им се заплаща съгласно Тарифата за услугите на НОИ, като лицата ги получават по заявения от тях способ.
Към лицата, които желаят да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава членка на ЕС е насочен втория пакет от нови електронни услуги. Първата от тях дава възможност за подаване по електронен път на “Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от Република България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария с преносим документ U1”. С преносим документ U1 лицата удостоверяват осигурителните си периоди пред институциите от тази група държави във връзка с преценката правото им на парично обезщетение за безработица. 

През интернет страницата на НОИ вече може да се подава и “Заявление за предоставяне на информация от Република България за друга държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария за членовете на семейството на безработно лице със СЕД U006”. Със структуриран електронен документ (СЕД) U006 лицата получават информация за членовете на семейството си, която е от значение за преценка правото на парично обезщетение за безработица в цитираните държави.

И двете е-услуги са безплатни, а издадените документи се предоставят на лицата по избрания от тях способ, вкл. и по електронен път, подписани с електронен подпис.
Новите електронни услуги на НОИ са достъпни за потребителите на интернет страницата на института в рубриката Е-услуги/Административни услуги. За тяхното ползване се изисква попълване на ЕГН и Персонален идентификационен код (ПИК), издаван от териториалните поделения на НОИ в страната или електронен подпис.


Създадена на 23.10.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари