Кандидат-пенсионерите със стаж в Гърция могат да попълнят СОЛВИТ формуляр онлайн

Отнася се за лицата, които са подали заявление за преценка право на пенсия от гръцка страна

0130320.0

Normal_pensionirane

Националният осигурителен институт уведомява  лицата, които са подали заявление за преценка на право на пенсия за придобит осигурителен стаж съгласно законодателствата на България и Гърция и все още очакват отговор от гръцката институция, че могат да поискат съдействие от българския СОЛВИТ център. За да получат нужното съдействие и информация е необходимо заинтересованото лице да попълни СОЛВИТ формуляр за подаване на жалба . Подписът под формуляра задължително трябва да е нанесен собственоръчно.

Попълненият формуляр се представя в съответното териториалното поделение на НОИ, в което е подадено заявлението за право на пенсия. Представянето може да стане по пощата или чрез изпращане на сканирано копие по имейл. 

Формулярът може да намерите публикуван интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубрика „За потребителя”, раздел „Формуляри”, както и на сайта на СОЛВИТ (www.solvit.government.bg).

Българският СОЛВИТ център си сътрудничи с Националния осигурителен институт с оглед защита правата и интересите на гражданите в областта на социалното осигуряване. Той е част от мрежата СОЛВИТ, чиято основна задача е решаване на презгранични проблеми, които са възникнали пред гражданите в резултат на неправилно прилагане на правилата за свободно движение в Европейския съюз от националните администрации на държавите-членки.


Създадена на 27.03.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари