От днес влизат в сила следните промени, свързани с пенсиите

От днес влизат в сила някои изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Normal_normal_pensionirane

1. Изменения във връзка със заявлението за отпускане на наследствена пенсия: Досегашната разпоредба, че за отпускане на пенсията е необходимо удостоверение за наследници, се допълва, че в случаите, в които не е възможно издаване на удостоверение - може да се представи друг актуален официален оригинален докуент, издаден от компетентните органи на чужда държава (преведен и легализиран).
 
2. При персоналните пенсии по чл. 92 КСО, които се отпускат с решение на МС, при предложението за отпускане на тези пенсии добавя, че: по чл. 7, ал.4, т.9, освен удостоверение за наследници, може да се представи друг актуален официален оригинален докуент, издаден от компетентните органи на чужда държава (преведен и легализиран).
 
3. Във връзка с осъвременяване на пенсиите: „Разпореждането, с което е извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на пенсията, извън случаите по чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО, се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването.“
 
4. При изплащане на пенсии при смяна на адреса на получаване на пенсията: При промяна на адреса за получаване на пенсията пенсионерът подава заявление до териториалното поделение на НОИ, като вече няма да е необходимо да представи документ за самоличност или удостоверение за регистрация по настоящ адрес.
 
5. При смърт на пенсионера, разпоредбата се изменя, като териториалното поделение на НОИ изпраща удостоверение на съответната банка, в което се вписват последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и месецът, до който включително е преведена пенсия по сметката. До сега това удостоверенеи се издаваше на законните наследници, като отпада и изискването те да представят заявление за издаване на удостоверение.
 
6. При изплащането на пенсии в чужбина и смяната на адрес на пенсионер: добавя се, че освен по писмено заявление на пенсионера въз основа на данните за настоящ адрес, може да е и по постоянен адрес.
 
7. В допълнителните разпоредби се създава нова т.4, която урежда както е оригинален документ: „Оригинален документ“ е писмен документ, който пряко произхожда от издателя му, подписан е от него или негов законен представител и където е приложимо, е оформен с печат.“


Създадена на 09.03.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари