Как се определя размерът на пенсията

"Предстои ми пенсиониране. Как ще се изчисли пенсията ми"

0161725.0

Normal_pensionirane

 При определяне размерът на пенсията на кандидат пенсионера, основополагащи са доходът, който лицето е получавало, както и индивидуалнияг коефициент (вижте подробни обяснения по-долу).   Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който  се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от  01.01.2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. 

Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят 
след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година 
осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната 
пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за 
всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 
2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит 
след 31.12.2006 г. 
 

  • Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на  пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. 
  • Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. 
  •  При определяне на пенсия по международен договор, по който Република България е страна, се взема предвид осигурителния доход за осигурителния стаж, придобит по българското законодателство

 


Създадена на 12.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари