Осъвременяване на пенсиите

"Пенсионер съм и искам да попитам как се прави осъвременяване на пенсии" Петров, София

0197430.0

Normal_pensionirane

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано в чл. 100 от КСО и съгласно законодателството, пенсии отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Не се осъвременяват н случай, че процентът по ал. 1 е отрицателно число.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е индексът, който е приложен при съставянето на Държавния бюджет и Бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер.

Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно чл. 101 от КСО.

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителния или запазен размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите по чл. 81, ал. 1 КСО.

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга, като се осъвременява пенсията на починалия съпруг(а), след което се определя размера на добавката.

На основание чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2015 г. е определен минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за 2015 г.

от 1 януари до 30 юни 2015 г. - 154,50 лв.
от 1 юли до 31 декември 2015 г. - 157,44 лв.


Създадена на 19.01.2015 г.

Коментари

Все още няма коментари