Пенсиониране при първа и втора категория труд

Какви условия трябва да бъдат изпълнени

200530.0

Normal_pensionirane

" Здравейте, имам трудов стаж във втора категория труд, има ли промени за пенсионирането през тази година и какви са те?" (М.Симолов)

През 2014 година пенсионирането за хората, работили трета категория труд, се извършва при същите условия, както през изминалата 2013г. Лицата, които са работили при първа и втора категория труд също ще се пенсионират при условията, валидни през изминалата година. Това ще рече, че до 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд могат да излязат в пенсия, ако отговарят на следните условия - имат навършени

  • 47, 8 г.за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд и
  • 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и
  • ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.(съгласно  на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, която урежда правото на ранно пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа или втора категория труд)

До 31 декември 2014 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ, те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 /§ 4, ал. 3 от ПЗР на КСО/.

 Трудовият стаж от първа категория допълва трудовия стаж от втора категория труд без превръщане.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Важно е да се знае: От 31.12.2015 г. възрастта за ранно пенсиониране при първа и втора категория труд се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година до
достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете при първа категория труд и 3
години по-ниска възраст за жените и мъжете при втора категория труд спрямо възрастта
по чл. 68, ал. 1 от КСО. (чл. 168, ал. 2 от КСО)


Създадена на 25.03.2014 г.