Прекратяване на пенсия

Отговор на читателски въпрос

0162130.0

Normal_pensionirane

"Има ли случаи, в които получаването на пенсията може да бъде прекратено и кои са тези случаи?" (М.Петров, София)
     Съгласно чл. 96. (1) от КСО получаването на пенсия се прекратява съгласно законови разпоредби, когато е налице едно от следните обстоятелства:

  • когато  пенсионерът почине - в този случай пенсията се прекратява от края на месеца, в който е починал пенсионерът;
  • когато детето, което получава наследствена пенсия, навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
  • в случай на получаване на наследствена пенсия от преживял съпруг - ако преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
  • когато отпадне основанието за получаването й - при наличие на такива основания прекратяването се случва от датата, на която са възникнали основанията за прекратянане.

Когато има законово обстоятелство за прекратяване на пенсията, тя може да бъде временно прекратена, но когато тези обстоятелства отпаднат, тя може да бъде отново възстановена по установения от закона ред. (следва)

          
 
 


Създадена на 31.05.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари