Срок за получаване на неполучена пенсия

Отговор на читателски въпрос
Normal_pensionirane

"Налага ми се да отсътвам в страната известно време и няма на кой да оставя да ми получава пенсията. В какъв срок мога да си я получа и как." (С.Леверонова)

В  случай на неполучена пенсия се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася. В случай на неполучена пенсия, пенсионерът или неговите наследници следва да потърсят неполучените суми от Териториялното подразделение на НОИ по местоживеене в горепосочения давностен срок. Този срок на давност в размер на три години е валиден, както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници. Т.е. ако Вие пътувате, можете да потърсите неполучените суми от пенсия в срок от три години, измерение от първи януари на годината, следваща годината, в която са неполучените суми.


Създадена на 28.05.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари