Условия за отпадане на здравноосигурителни вноски за българите, работещи в чужбина

Normal_nzok

Какво е новото за българите, работещи зад граница

Дългоочакваната новина за нашите сънародници, работещи извън границата на Родината, вече е факт -българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди. Отпада изискването подаването на заявление в НАП да стане преди напускането на страната, както беше до сега.

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко

Условия

• лицата трябва да са български граждани;

• да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година;

• най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здраве е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес. До 8 март 2013 г. законодателството изискваше документът да бъде подаван преди напускането на България, сега този срок отпада.
Подаването може да стане лично, чрез упълномощено лице (необходимо е нотариално заверено пълномощно) или да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

Изключения:

Българите, които живеят в страна-членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите на чл. 40а от ЗЗО, не се прилагат по отношение на периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава-членка на ЕС. Ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава-членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, лицето може да представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.

Повече информация и консултации за попълване на всички видове данъчни и осигурителни декларации може да се получи от кол центъра на НАП на телефон 0700 18 700, на цената на един градски разговор. Кол центърът на приходната агенция работи от 9,00 до 17,30 ч., всеки делничен ден.

следва - Възстановяване на здравноосигурителни права на българи, работещи зад граница

 


Създадена на 08.05.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари