Как се определя размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст?

Минималният размер на пенсията е 161,38 лв.
Normal_pensionirane

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за пенсии, отпуснати с началната дата до 31.12.2016 г., а за отпуснатите след тази дата с 1,126 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.

Процентът за всяка година осигурителен стаж ще нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1 от КСО до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като за 2017 г. е 1,126. От 2017 година до годината, в която процентът достигне 1,5 пенсиите няма да се осъвременяват по чл. 100 от КСО. Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2016 г. ще бъдат преизчислени от 01.07.2016 г. с 1,126 на сто.

Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО се определя за действителен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31.12.2006 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-2 от КСО се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като от 1 юли 2016 г. е 161,38 лв.


Създадена на 15.01.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари