Вижте основните промени, свързани с пенсионирането, наскоро публикувани в ДВ

На 12.06.2018 г., в Държавен вестник бе публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 7 ЮНИ 2018 за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС
Normal_pensionirane

На 12.06.2018 г., в Държавен вестник бе публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 7 ЮНИ 2018 за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС

Ето и основните промени:

До момента трябваше да се представят документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. С промяната се изискват документи не до датата на пенсиониране, а  „до 31 декември 1999 г. включително“ и се отменя разпоредбата, че за времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

В добавка към чл. 168 вече се определя възрастта за пенсия на лицата по чл. 69б, ал. 4 от КСО (лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд) при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират, ако към датата на прекратяването на договора имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. След 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените. Определят се точно рамките за увеличаване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст за мъже и жени.

В чл. 38, ал. 16 се правят изменения, като до момента разпоредбата гласеше, че от 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време. С новата разпоредба думите „след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни“ се заличават.

Изменения има и относно времето за обучение, което се зачита за трудов стаж. Изменението е във връзка с документите, които се необходими за удостановяването на осигурителния стаж, като няма да е необходимо вече да се представя документ за внесените осигурителни вноски, докато данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ ще се вземат предвид.

В чл. 45а се правят изменения във връзка с внесени осигурителни вноски по банков път, няма да е необходимо представяне на удостоверение от НОИ от лицето, като ще се установява въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ. Във връзка с това се прави изменение в ал. 6, където в 14-дневен срок от получаването на уведомителното писмо лицето не е внесло осигурителните вноски по чл. 9а, ал. 2 от КСО, се постановява разпореждане за отказ за отпускане на пенсия (внасяне на осигурителните вноски, а не представяне на удостоверение за внасяне на осигурителни вноски).

Измемения в  чл. 46, ал. 4 относно зачитането за осигурителен стаж, който обаче не се взема предвид при определяне на осигурителния доход, се добавят няколко уточения в т.6 и 7 относно родители (осиновители) или съпруг са полагали грижи за лица с трайно намалена работодпособност, или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане са полагали грижи, като се добавя изискване след 1 януари 2018 г. те трябва да не са били осигурени и не са получавали лична пенсия.


Създадена на 18.06.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари