Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст? Какъв доход се посочва в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2, когато лицата са получавали парични обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност?

Отговор: Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната с начална дата на пенсията до 31.12.2016 г. се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж. За пенсиите, отпуснати с началната дата след 31.12.2016 г. процентът е 1,126.

Ако лицата имат осигурителен стаж без превръщане повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година и продължават да работят след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази възраст процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. – 4, и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31.12.2006 г.

След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за 2017 г. е 1,126. 

На основание чл. 46, ал. 5, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за времето на отпуск поради временна неработоспособност, през което лицата са получавали парични обезщетения от общественото осигуряване, в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2 се посочва следния доход:

  • за времето преди 1 януари 2000 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, съгласно действащите разпоредби;
  • за времето от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. - размерът на обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
  • за времето от 1 януари 2005 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение;
  • за времето от 1 януари 2007 г. до 30.06.2010 г. за първия работен ден, изплатен от осигурителя - среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение, а за останалите дни, през които е получавано парично обезщетение за временна неработоспособност, се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение;
  • за времето от 1 юли 2010 г. за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност, изплатени от осигурителя - се посочва 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение, а за останалите дни, през които е получавано парично обезщетение за временна неработоспособност се посочва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.

Създадена на 16.05.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари