Как се осъвременяват пенсиите за трудова дейност от 01.07.2017 г. и защо процентът на увеличение на размера на пенсиите не е 2,4 на сто?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_pensionirane

До края на 2016 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, подлежаха ежегодно на осъвременяване, считано от 1 юли на следващата календарна година, на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осъвременяването на пенсиите през годините бе извършвано служебно, без да е необходимо лицата да подават заявления за това.

Разпоредбата на § 53, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО (ПЗР на ЗИДКСО, обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.) предвижда, че от 2017 г. осъвременяване на основание чл. 100 от КСО (т.н. швейцарско правило), няма да се извършва до годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 от КСО, с който се умножава всяка година осигурителен стаж, на базата на който е изчислена съответната пенсия, достигне стойност 1,5 (за отпуснатите пенсии до 31.12.2016 г., вкл., този процент е 1,1).

Разпоредбата на § 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г. постановява, че пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 от КСО достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1 от КСО. Процентът се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Според чл. 11 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година, определеният процент по чл. 70, ал. 1 от КСО е 1,126 на сто. С него се умножава всяка година осигурителен стаж и със съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж при служебното преизчисляване от 01.07.2017 г. на размерите на всички пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2016 г.

Приетото от Народното събрание на Република България и законово определено увеличение на тежестта на осигурителния стаж от 1,1 на сто на 1,126 на сто, с която се преизчисляват пенсиите за трудова дейност, на практика представлява увеличение с 2,36 на сто, а закръглено до първия знак след десетичната запетая – 2,4 на сто. Този процент е изчислен от сбора на 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени за 2016 г. и е получен при разработването на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., на базата на прогнозните стойности на двата показателя.

От друга страна преизчисляването на пенсиите на основание § 53, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., за разлика от осъвременяването им по чл. 100 от КСО, не представлява увеличаване на стария размер на пенсията с точно определен процент, а се изразява в ново изчисляване на първоначално определения размер на пенсията с посочената по-висока тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж, върху който след това автоматично се начисляват всички други извършени осъвременявания и преизчислявания от датата на отпускане или преизчисляване на пенсията до настоящия момент. Следва да имате предвид, че размерът на пенсията при всяко осъвременяване през отделните години е бил закръглян до втория знак след десетичната запетая, докато при настоящото преизчисляване, закръгляването до втория знак се извършва накрая, след изчисляването на окончателния нов размер на пенсията. Това, макар и незначително, влияе на процента на увеличение, получен след преизчисляването.

Поради тази причина е неточно при сравняването на размерите на пенсиите преди и след преизчислението им от 01.07.2017 г. да се търси една конкретна стойност на размера на увеличението, тъй като то може да варира в зависимост от параметрите на всяка отделна пенсия.


Създадена на 09.12.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари