Как се постъпва в случаите, при които има неполучена пенсия от починал пенсионер?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_psg_home

В този случай от наследниците се подава заявление в ТП на НОИ, към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, други документи не са необходими, но когато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим още един документ – удостоверение, което се издава на законните наследници от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на наследодателя. Без да бъде представено това удостоверение пред банката, наследниците не могат да получат дължимата сума. Затова за улеснение на гражданите съветваме, при подаване на заявление за изплащане на неполучени суми от починал пенсионер да се изисква издаването на този документ само в случай, че пенсията на починалия пенсионер се е получавала чрез банка.

 


Създадена на 10.02.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари