Какъв е редът за изплащане на пенсията на друго лице?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_pensionirane

Пенсията може да бъде изплащана на упълномощено от пенсионера лице. Пълномощното следва да е с нотариално заверен подпис. Ако пълномощното е издадено на територията на чужда държава, подписът на упълномощителя е необходимо да се завери от българските дипломатически и консулски представителства. За да получи пенсията, освен пълномощното, упълномощеният трябва да носи своя документ за самоличност. Това са двата документа, без представянето на които пенсията не може да се изплати на друго лице. Когато пълномощното е с нотариална заверка на подписа, копие от него се задържа от платеца, а оригиналът се представя винаги при получаване на суми от пенсия. Този вид упълномощаване се използва обикновено в случаите, когато пенсията ще се получава от упълномощено лице по-дълго време.

Ако пенсията се получава от пощенска станция, има и други възможности за нейното изплащане. Когато само един или няколко месеца не може да се получи лично, тя може да се изплати на упълномощено лице без нотариална заверка на подписа, чрез така нареченото изрично пълномощно. Когато се изготвя такъв вид пълномощно, е необходимо много точно и ясно да бъде вписано какви суми от пенсия да се изплатят на упълномощеното лице – например точно за кой месец или точно кой пенсионен запис. По този начин волята на пенсионера ще бъде правилно изпълнена от пощенския служител. При изплащането на пенсията се изисква документ за самоличност на упълномощения. По такъв вид пълномощно може да се извърши плащане най-много 3 пъти в една календарна година. Всеки път обаче трябва да се представя отделно пълномощно. Задължително условие е в пълномощното пенсионерът да декларира, че не е ползвал това право повече от 3 пъти през календарната година. Тъй като това пълномощно се издава за всяко конкретно плащане, то се задържа в пощенската станция.

Изплащането на пенсия на упълномощено лице чрез изрично пълномощно без нотариална заверка на подписа може да се извърши само от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът.

Когато пенсионерът има законен представител, настойник, попечител или определени лица по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсията се изплаща съответно на законния представител, на настойника, на попечителя или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Тези лица удостоверяват това свое качество пред съответната пощенска станция с документ за самоличност и: удостоверение за раждане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с удостоверение, издадено от общината (кметството).


Създадена на 22.11.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари