Мои близки, родени в същата година като мен, получиха ...

Мои близки, родени в същата година като мен, получиха уведомителни писма, с които НОИ ги информира, че навършват пенсионна възраст, както и за условията, при които могат да се пенсионират по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Аз обаче не съм получил такова писмо. Застрашава ли това правата ми?
Normal_pensionirane

На основание чл. 33, ал. 5, т. 13 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

Във връзка с прилагането на тази норма през месец юни 2017 г. НОИ изпрати уведомителни писма до всички лица, които през 2018 г. навършват възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО. Не подлежат на уведомяване по този ред лицата с вече отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Писмата се изпращат с обикновена пощенска услуга на постоянния адрес на осигурените лица. Затова, ако към момента не живеете на този адрес, това може да бъде една от причините писмото да не е стигнало до Вас.

Писмата имат информативен характер и това, че не сте го получили, не оказва негативно влияние върху пенсионните Ви права. В тях се посочва, че за да придобие право на пенсия, лицето трябва едновременно да е изпълнило две условия – да е навършило съответната възраст и да е придобило необходимия осигурителен стаж.

Изискуемата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през 2018 г. е:

  • навършени 61 години и 2 месеца за жените, т.е. родените в периода 01.01.1957 г. - 31.10.1957 г.;
  • навършени 64 години и 1 месец за мъжете, т.е. родените в периода 01.01.1954 г. - 30.11.1954 г.

С оглед на посоченото, ако Вие сте роден/родена в последните два месеца на 1957 г., съответно - в последния месец на 1954 г., то Вие ще навършите общата пенсионна възраст през 2019 г., поради което ще бъдете уведомени с аналогично писмо през 2018 г.

За 2018 г. изискуемият общ осигурителен стаж е, както следва:

  • за жените – 35 години и 6 месеца;
  • за мъжете – 38 години и 6 месеца.

Уведомителните писма са изготвени по еднотипни образци и са еднакви за всички мъже, съответно - жени, навършващи възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през 2018 г. В тях само датата на навършване на съответната възраст от конкретното лице е индивидуална. Целта на писмата е да стимулират всяко лице своевременно да предприеме действия за набавяне и оформяне на необходимите документи, удостоверяващи неговия осигурителен стаж и осигурителен доход.

Ако искате да се запознаете подробно със съдържанието на образците на писмата, поотделно за жени и мъже, може да ги намерите в рубрика „Пенсии“, „Образци на уведомителни писма“.


Създадена на 04.01.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари