Недостигащ осигурителен стаж - закупуване на осигурителен стаж

Кога и как можем да си закупим недостигащия осигурителен стаж

0354745.0

Normal_pensionirane

В Кодекса за социално осигуряване са регламентирани възможностите за закупуване на осигурителен стаж– чл. 9а. 

Първата дава право да се закупи времето на обучението за завършено висше и полувисше образованиеили времето на докторантура, ако през това време лицето не е работило, т.е. няма стаж на друго основание. Лицатамогат да заплатят за осигурителен стаж времето, през което са се обучавали или част от него, като е без значение формата на обучение - редовна, задочна, вечерна и др. Ако по време на следването е налице презаписване, не може да се плати за повече години от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Т.е., ако лице е учило например за инженер, за което през съответния период са били необходими 5 г., но същотопо някаква причина евзелодипломата след 7 г., може да се закупи стаж само за 5 г.Закупуването на времето за обучение може да стане по всяко времеи този стаж има възможност да се ползва както за набиране на общото количество осигурителен стаж за придобиване на право на трудова пенсия, така и за преизчисление на вече отпусната пенсия.

Вторавъзможност е, когато лицето е навършило необходимата възраст за пенсиониранепо условията на трета категория труд, която е 61 г. и 2 м. за жените и 64 г. и 1 м. за мъжете (през 2018г.), но не е изпълнило условията за необходимия осигурителен стаж. Тогава всеки би могъл да закупи до 5 г. осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по общия ред, за осигурителен стаж и възраст. Закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране, 

Недостигащ осигурителен стаж за придобиване право на пенсия може да се закупи дори ако кандидат-пенсионерът живее в чужбина, при условие че държавата, в която се намира, има сключен международен договор с България в областта на социалното осигуряване.

Закупеният осигурителен стаж при пенсиониране се зачита от трета категория труд.

Колко струва закупуването на осигурителен стаж

В КСО е записано, че лицето трябва да внесе осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) към датата на внасянето на вноските. 

За календарната 2018 г. размерът на осигурителната вноска за един месец осигурителен стаж е 100,98 лв.

Съгласно ЗБДОО минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. е 510 лв. Месечната осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ е в размер на 19.8% от 510 лв., или  100,98 лв. за всеки месец. Сумата от осигурителни вноски за целия откупен стаж се формира от изчисление за пълните месеци и пропорционално за дните при непълен месец. 

Удостоверяване на закупен осигурителен стаж

Закупеният осигурителен стаж по първата посочена възможност се удостоверява с удостоверение, което се издава от контролните органи на НОИ на база внесените осигурителни вноски или от данните в Регистъра на осигурените лица, с който НОИ разполага.

Удостоверяването на закупен недостигащ осигурителен стаж, посочен като втора възможност, се установява само с данните за внесени осигурителни вноски, налични в Регистъра на осигурените лица, с който НОИ разполага


Създадена на 10.07.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари