Възобновяване и възстановяване на пенсията

Как се случва

0238350.0

Normal_pensionirane

При възникване на законови обстоятелства, отпуснатата пенсия може да бъде спряна, но и при отпадане на тези обстоятелства, тя може да бъде възобновена. Това се случва съгласно   чл. 97. от КСО  Спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването й.

  •   Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването й - ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му - когато срокът е пропуснат.
  •  Спряната на основание чл. 95, ал. 1, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането й, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване поради уважителни причини.

Създадена на 13.06.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари