Какви удръжки могат да се правят от пенсиите?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_pensionirane

На основание чл. 85 от НПОС от пенсиите могат да се правят следните удръжки, а именно за:

- възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания по реда на КСО;
- запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Когато лицето едновременно има няколко от тези удръжки, се спазва определен ред, по който те се удържат от пенсията.                                                                                                                     


Създадена на 06.12.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари