Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията?

Отговор: Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия, или добавка към получавана пенсия, подават заявление по определен образец в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което прилагат необходимите оригинални документи. Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено лице по чл. 18 от АПК или по електронен път.

При пенсиите за трудова дейност – пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за трудова злополука и професионална болест, се изискват следните документи:

 • заявление за пенсиониране (формуляр образец УП-1);
 • всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, УП-16, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);
 • документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др.);
 • заповед за прекратяване на служебното правоотношение за лицата по чл. 69 от КСО и на трудовото правоотношение за лицата по чл. 69а от КСО от последния осигурител и § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО, за пенсиите за осигурителен стаж и възраст;
 • копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) - за пенсиите за инвалидност;
 • удостоверение за наследници, за наследствени пенсии;
 • документ от учебното заведение за лицата между 18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18, съответно 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.

При пенсиите, несвързани с трудова дейност:

 • при пенсиите за военна инвалидност за лица, пострадали по повод на наборна военна служба или служба в запаса или резерва, се представя ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и удостоверение от съответното военно поделение с посочена дата на постъпване и уволнение от военна служба, както и посочено звание на лицето;
 • при пенсиите за военна инвалидност за лица, пострадали при оказване на съдействие на въоръжените сили се представя документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
 • при пенсии за гражданска инвалидност – документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало; документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице - в случаите, при които лицето е пострадало при изпълнение на граждански дълг, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието - в случаите, при които лицата са заболели или пострадали случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи от тези органи;
 • за социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден образец за семейно и имотно състояние и годишният доход на член от семейството. При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак;
 • за отпускане на социална пенсия за инвалидност от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, се представя експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото, размера и срока на пенсията.

Създадена на 24.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари