Какво включва понятието "осигурителен стаж"


0176960.0

Normal_pensionirane

Осигурителен стаж - какво включва

Поради възникналите въпроси, касаещи осигурителен стаж и дефиницията на поятието, ще разясним кое време се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9 от Кодекса за Социално Осигуряване

За осигурителен стаж се зачита времето:


- през което лицата  са работили при пълното законоустановено за тях работно време. Изискване е да са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното (по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2), както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход (по чл. 6, ал. 2, т. 3) за съответната професия;

- в случаите, когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време;
- за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималната работна заплата за страната(за работещите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9 и ал. 3, т. 5);

- в случай, че възнаграждението на лицата (по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9), върху което са внесени осигурителните вноски, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално;
- за което за лицата (по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8) са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход (по чл. 6, ал. 2, т. 3);
- за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица и от лицата (по чл. 4а, ал. 1);
-  през което лицата (по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 2), за които не е определен минимален осигурителен доход (по чл. 6, ал. 2, т. 3), са работили при пълното законоустановено за тях работно време. Изискване е да са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но върху не по-малко от минималната работна заплата за страната;

- в случай, че лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното за него работно време. Изискване е да са внесени или дължими осигурителни вноски върху съответната пропорционална част от минималната работна заплата.

следва - Осигурителен стаж, който се зачита, без да се правят осигурителни вноски.


Създадена на 05.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари