Въпроси и отговори

Normal_psg_home

Как се постъпва в случаите, при които има неполучена пенсия от починал пенсионер?

В този случай от наследниците се подава заявление в ТП на НОИ, към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, други документи не са необходими, но когато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим още един документ – удостоверение, което се издава на законните наследници от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на наследодателя. Без да бъде представено това удостоверение пред банката, наследниците не могат да получат дължимата сума. Затова за улеснение на гражданите съветваме, при подаване на заявление за изплащане на неполучени суми от починал пенсионер да се изисква издаването на този документ само в случай, че пенсията на починалия пенсионер се е получавала чрез банка.

Вижте още >>


преди почти 4 години
0
18578
5.0

Thumb_pensionirane

Четири отделни заменят единната осигурителна сметка

Депутатите се разбраха срокът за промени между двете четения на промените да се съкрати на три дни, защото те трябва да бъдат приети възможно най-скоро заради данъчната кампания, която тече.

Вижте още >>


преди почти 8 години
4647
0.0

Thumb_pensionirane

При какви условия през 2017 г. може да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) до една година по-рано от изискващата се възраст за трета категория труд?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране

Вижте още >>


преди почти 5 години
11680
5.0

Thumb_pensionirane

Какво включва понятието "осигурителен стаж"

Поради възникналите въпроси, касаещи осигурителен стаж и дефиницията на поятието, ще разясним кое време се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9 от Кодекса за Социално Осигуряване За осигурителен стаж се зачита времето: - през което лицата  са работили при пълното законоустановено за тях работно ...

Вижте още >>


преди почти 5 години
15287
0.0

Thumb_pensionirane

Възможно ли е самоосигуряващо се лице, с дължими и невнесени осигурителни вноски, за период, през който е упражнявало дейност, нормативно определена със задължение за осигуряване, да внесе осигурителни вноски, с цел придобиване на осигурителен стаж?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране

Вижте още >>


преди почти 5 години
11005
0.0

Thumb_pensionirane

Предвидена ли е възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на Националния осигурителен институт?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране

Вижте още >>


преди почти 5 години
11106
0.0

Thumb_pensionirane

Следва ли да се прилага общата разпоредба на чл. 101, ал. 1, т. 2 КСО в случаите, при които родител получава наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от починал съпруг, навършил е възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не получава лична пенсия...

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране

Вижте още >>


преди повече от 4 години
11169
0.0

Thumb_pensionirane

Защо не може да се възобнови получавана преди време лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, след като е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране

Вижте още >>


преди повече от 4 години
12145
0.0

Thumb_pensionirane

Получих писмо, с което НОИ ме информира кога навършвам пенсионна възраст и какви са условията, при които мога да се пенсионирам по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Какво трябва да направя във връзка с това?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането

Вижте още >>


преди около 4 години
14181
5.0